Corona-restriksjonar


Kyrkja i Finnøy følgjer dei nasjonale og lokale retningslinjene som er gitt for å hindra spreiing av Covid-19 viruset, i tillegg til Den norske kyrkja sin eigen smittevernveiledar.

 

 

Bildet hentet frå Pixabay

Tiltak, reglar og anbefalingar for å hindra spreiing av Covid-19 viruset endrar seg stadig, og det påverkar aktivitetane våre. Me tilpassar tilboda våre etter kva som til ei kvar tid er tillate. Nokre gonger er dei lokale tiltaka strengare enn dei nasjonale, og då er det dei lokale me må forhalda oss til. Under her kan du lesa kva tiltak som gjeld.

Du kan lesa den gjeldande lokale forskrifta HER.

Dei nasjonale reglane me må forhalde oss til kan du lesa meir om HER

Den norske kyrkje har dessutan lage sin eigen smittevernveiledar som du kan lesa HER.  

Me gler oss til å kunna feira gudsteneste i kyrkjene våre att saman med fleire deltakare.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål  - post.finnoy@kyrkja.no, eller ta kontakt med oss på telefon, sjå HER.

Me høyrer gjerne frå deg:-)

Tilbake

Del